Stichting Helende Geluiden

Pampus 168

2036TC Haarlem

0235359852 / 0640066939

K.v.K. 59091762

Triodos Bank: Nl39 TRIO 0197760996

Bestuur Stichting Helende Geluiden

Voorzitter : Kees van Boxtel, Pampus 168, 2036TC Haarlem

Penningmeester : Thijs Mullink, Amsterdam

Vrijwilligers :

Wim Bosman

Siobhan Kennedy

Patricia van Binsbergen 

Marijke de Bruyn

Josette Pangels

Iris Bezuijen

Sedat Çakır

Danny Gooyer

Annemarie Kroon

Annelies van Gennep

Remco Helbers

Patrick Link

PRIVACYVERKLARING

Helende Geluiden geeft ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten, waaronder muziek, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Voor het verzenden van nieuwsbrieven verwerkt Stichting Helende Geluiden persoonsgegevens. Degenen van wie Stichting Helende Geluiden die persoonsgegevens verwerkt kunnen erop vertrouwen dat we zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens omgaan. 

Helende Geluiden werkt voor een groot gedeelte digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Helende Geluiden is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Helende Geluiden voldoet aan nationale en Europese privacywet- en regelgeving. In deze privacyverklaring geven we aan op welke wijze we hier invulling aan geven. 

Wettelijk kader
Helende Geluiden is verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van onder andere de volgende wettelijke  kaders
• Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten 
Helende Geluiden gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Helende Geluiden houdt zich daarbij aan de volgende uitgangspunten:
• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 
• Persoonsgegevens worden alleen een rechtmatige grondslag verwerkt.
• Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt;
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan  nodig zijn om de (beleids) taken van  de stichting goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen  naleven.
• Helende Geluiden behandelt deze persoonsgegevens vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Helende Geluiden voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
• In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Helende Geluiden afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. 
• Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt. 
• De inbreuk op de belangen van de betrokkene is niet onevenredig in verhouding tot het doel dat wordt gediend met de verwerking van persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het algemeen verwerken we enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om  een nieuwsbrief uit te sturen, bij kaartverkoop en andere artikelen van de webwinkel.
NAW gegevens: Wij willen graag uw voor-en achternaam weten om u persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij contact met u hebben. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om aanvragers van elkaar te kunnen onderscheiden.

E-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u informatie te geven over uw aanvraag en om de eventueel door u gekozen nieuwsbrieven toe te sturen. Helende Geluiden maakt gebruik van Mailchimp. Daarom is het mogelijk dat persoonsgegevens via de mail buiten de EU opgeslagen kunnen worden. 
Telefoonnummer: Als wij vragen hebben over uw aanvraag willen wij u graag kunnen bellen.

BSN-nummer en IBAN: Deze gegevens hebben we nodig om gages te kunnen verstrekken en om inkomsten door te kunnen geven aan de Belastingdienst. 


Register verwerkingsactiviteiten
Helende Geluiden beschikt over een register waarin alle processen zijn opgenomen waarin Helende Geluiden met persoonsgegevens werkt. Het register bevat een opgave van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, welke gegevens het betreft, met wie deze kunnen worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard. Het register is op te vragen  op afspraak in te zien bij stichting helende Geluiden.
Inzage en correctie
U kunt info@helendegeluiden.nl een verzoek tot inzage en/of correctie indienen bij onze stichting. Om te voorkomen dat derden gegevens over u zouden willen inzien dient u uw aanvraag te vergezellen van een kopie van een geldig identiteitsdocument. 

Procedure als er sprake is van een datalek
Op alle persoonsgegevens die stichting Helende Geluiden als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Voor zover Helende Geluiden gebruik maakt van externe verwerkers, heeft de stichting met hen een overeenkomst gesloten, zodat ook zij gegevens verwerken overeenkomstig de AVG. In het geval zich ondanks onze inspanningen een datalek voordoet, zullen wij overeenkomstig onze interne procedure zowel de betrokken als de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen. 

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Helende Geluiden. Onze stichting  heeft Pieter Frenken benoemd als functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de wijze waarop Helende Geluiden  met uw persoonsgegevens omgaan.

U kunt uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens stellen via het mailadres: postbus06@live.nl of telefonisch als u dat wilt.
Daarvoor stuurt u een e-mailtje naar bovengenoemd e-mail adres.
U ontvangt dan een e-mail met het telefoonnummer en een afspraakvoorstel
met datum en tijd